ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 1.0
 
Csató-Grúz Gabriella. a https://kereknemerdo.webnode.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásokatt az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban:„ÁSZF”):
 
1. AZ ELADÓ ADATAI
A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:
a)      Cégnév: Csató-Grúz Gabriella
b)      Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 63.
c)      Adószám: 53118091-1-27
e)      Bank: OTP NyRt.
f)       Bankszámlaszám: 11773205-06015916
g)      E-mail: gruz.gabriella@gmail.hu
i)       Telefonszám: +36-20/9238-664
j)       Adatkezelői nyilvántartási azonosító: nem releváns.
A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve.
 
2. AZ ÁSZF HATÁLYA
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt.
2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.
 
3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI
3.1. A webáruházban történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (továbbiakban:„Vevő”).
3.2. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött.
 
4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4.1.  A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások köre képezi.
4.2.  A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék, illetve szolgáltatás információs oldaláról, adatlapjáról lehet részletesen megismerni.
4.3. A webáruházban található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.
 
5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
5.1. A webáruházban a Vevő a termékek, szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.
5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.
5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a kosár modulra kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a szállítási és fizetési módokat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés küldése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
5.4. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek e-mailben nyomban értesítést küld. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét.
5.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó - raktárkészleteire figyelemmel - előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.  
5.6. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét a fenti szempontok alapján, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 48 órán belül e-mailben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 
5.7. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre.
5.8. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.
5.9. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.
5.10. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.
 
6. VÉTELÁR
6.1. A webáruházban a termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.
6.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.
6.3.  A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. 
 
7. FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:
a)      utánvét
b)      banki előre utalás
7.2. Utánvét
7.2.1. Utánvét választása esetén a megrendelt termékek vételárát az átvételkor kell megfizetni, a Magyar Posta munkatársa részére. A készpénzfizetési számlát, nyugtát a csomag tartalmazza
7.2.2. Utánvételes fizetési mód csak abban az esetben választható, ha a Vevő a korábbi utánvéttel megrendelt termékeit átvette és azok ellenértékét kifizette. Ha a Vevőnek még ki nem fizetett megrendelése van, az Eladó jogosult a Vevő újabb megrendelésének teljesítését mindaddig visszatartani, amíg a Vevő a korábbi megrendeléséből fakadó fizetési kötelezettségét teljesíti.
7.3. Banki előre utalás
7.4.1. A banki átutalás esetén a kiválasztott termékek vételárát a Vevőnek át kell utalni az ………-nél vezetett …………………………….. számú bankszámlájára. Az Eladó az átutalás megtörténtéről utólagosan nyugtát, igényesetén számlát állít ki.
7.4.2. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó a választott szállítási módnak megfelelően intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról.
 
8. ELÁLLÁS JOGA
8.1. A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül (beleértve a 8. munkanapot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes visszavételt Eladó nem teljesít. Elállás esetén Eladó követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Az elállási jog gyakorlása esetén Eladó a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.
Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
- olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek. 
 
9. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS
9.1. A szállítást az Eladó teljesítési segédek logisztikai szolgáltatásainak igénybevételével végzi (továbbiakban: „logisztikai partnerek”) az alábbiak szerint.
9.2. A Vevő által választható szállítási módok:
a) Házhozszállítás a Magyar Posta mindenkori szolgáltatásai és díjszabása alapján.
9.3. A szállítási határidőket és a kiszállítás költségeit a választott szállítási mód és súly tükrében a Magyar Posta mindenkori díjszabása tartalmazza. A szállítási határidőket a megrendelés Eladó által történő elfogadásától kell számítani.
9.4. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról.
9.5. Az Eladó nem felel az olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, és amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani. 
9.6. Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye.
9.7. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, a szállítólevelet aláírni és visszaadni a kiszállítást végző logisztikai partner képviselőjének.
9.8. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról Eladó gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.
9.9. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül nem veszi át a csomagot, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár visszafizetése mellett – elállni.
9.10. Eladó csak Magyarország területén található szállítási címekre vonatkozó megrendeléseket vállalja teljesíteni, ettől eltérő megrendeléseket visszautasítja.
 
10. SZAVATOSSÁG
10.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termékek és kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek az információs oldalon meghatározott minőségi feltételeknek és a hatályos magyar jogszabályoknak.
10.2. A termék mennyiségileg és minőségileg a terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében. 
10.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az elévülési időn belül jelentheti be. Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg. 
10.4. A kifogást az Eladónál, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni az Eladó fentebb megjelölt elérhetőségein. Kifogás, szavatosság érvényesítése esetén Eladó kéri a számla, nyugta bemutatását, így azt mindenképp őrizze meg!
10.5. Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse és megvizsgálhassa
10.6. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.
 
11. ELADÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA
11.1. Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából, illetve nem megfelelő tisztításából vagy tárolásából eredő károkért.
11.2. Eladó – a fogyasztói szerződések kivételével - a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:
a) Eladó a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
b) Eladó kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.
A termék vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.
 
12.    ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek). Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat a Szállítási és fizetési feltételek rész tartalmazza.
 
13. EGYÉB KIKÖTÉSEK
13.1.  A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
13.2.       A https://kereknemerdo.webnode.hu oldalakon található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése, a weboldalt működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalon található anyagokat az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.
13.3. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja az átvételi időpont, e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha az Eladó fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen az Eladó vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár az Eladó vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.
13.6. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.
13.7. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.
13.8. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Székesfehérvári Törvényszék, Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
13.13. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet („Kmr.”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 
Székesfehérvár, 2016. március 04.
 

 


mese, mesekönyv, esti mese, gyereknevelés, tudatos, szülők, gyerek, gyermek, kerekerdő, egészséges, lelkivilág, személyiség, jellemvonások, garbo, kakukk, nyuszi, mackódoki, Mici, macska, hangyász, webáruház, webshop, szórakozás, olvasás, könyv, mesél